Chi tiết mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Trong cuốn sách “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter là mô hình phân tích chiến lược giúp phân tích các lực lượng quan trọng ảnh hưởng đến cường độ cạnh tranh trong một ngành. Trong bài viết dưới...

Bài học điển hình về tư duy ngược trong kinh doanh

Tư duy ngược trong kinh doanh là một trong những kỹ năng nổi bật và cần thiết mà bất kỳ người lãnh đạo nào cũng cần có. Thay vì luôn áp dụng các quy tắc, phương án cũ kỹ, người lãnh đạo có thể tạo ra những ý tưởng tư...